Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen 

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor bvba Dries Lauwers te Roeselare, hierna aangeduid als ‘Lauwers Advocaten’ (KBO 0830.499.944).

 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lauwers Advocaten, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten van Lauwers Advocaten.

 

 

2. Erelonen

 

Erelonen: Behoudens andersluidende overeenkomst worden de diensten op basis van uurtarieven aangerekend. Een afrekening is evenwel mogelijk rekening houdend met het behaalde resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of specificiteit van de opdracht. De administratieve kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Voorschotten: De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan de eindstaat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

Betaling: De facturen zijn betaalbaar op 20 dagen. Bij het uitblijven van tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd à rato van 10 % per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 12 % verschuldigd.

 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussenstaat of eindstaat dient hij deze staat binnen veertien dagen na ontvangst aangetekend te protesteren en de reden kenbaar te maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat.

 

Ontvangen derdengelden kunnen aangewend worden ter compensatie van openstaande facturen of nog te factureren prestaties of kosten. De cliënt wordt van de compensatie op de hoogte gebracht.

 

Lauwers Advocaten behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, bij niet tijdige betaling van de gevraagde voorschotten of van staten van kosten en ereloon.

 

 

3. Aansprakelijkheid

 

Beperking van de aansprakelijkheid: De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van bvba Dries Lauwers of de advocaten van het kantoor voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van bvba Dries Lauwers of diens advocaten wordt uitbetaald (de basispolis van de Orde van Advocaten te Kortrijk). Op eerste verzoek wordt kopie van deze polis overgemaakt aan de cliënt.

 

Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vier maal het aan bvba Dries Lauwers betaalde ereloon.

 

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt: De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het kantoor verstrekte informatie.

 

Lauwers Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers.

 

Lauwers Advocaten of diens advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden (onder meer deskundigen, boekhouders,  advocaten, gerechtsdeurwaarders), dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld, ook al worden deze prestaties rechtstreeks aan het kantoor in rekening gebracht.

 

 

4. Beëindiging dossier

 

De cliënt en Lauwers Advocaten kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen. Lauwers Advocaten maakt haar eindstaat op tot aan de beëindiging van de overeenkomst en brengt geen schadevergoeding in rekening.

 

Op eerste verzoek zal bvba Dries Lauwers aan de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.

 

Bij beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken van het dossier gedurende een periode van vijf jaar door Lauwers Advocaten bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt het kantoor zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

 

 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De partijen komen overeen dat het Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen.

 

De rechtbanken van het arrondissement Brugge of Kortrijk zullen bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben. Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie.

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.